Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018 - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Informacje o stanie bezrobocia - rok 2018

Wyjaśnienia:
o
- ogółem
k - kobiety
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2018r. lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień
o k o k o k o k o k o k
Ogółem osoby bezrobotne 2799 1742 2825 1772 2774 1742 2757 1720 2824 1778 2900 1809
    -  poprzednio pracujące 2597 1617 2634 1648 2584 1621 2565 1593 2630 1646 2706 1675
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 205 139 213 154 208 151 208 149 205 142 206 139
    -  dotychczas niepracujące 202 125 191 124 190 121 192 127 194 132 194 134
Zamieszkali na wsi 1098 687 1097 696 1085 694 1097 701 1141 737 1176 755
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 5 3 6 4 6 3 8 4 6 4 6 4
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 62 30 58 38 92 52 111 59 118 71 127 75
Cudzoziemcy 9 6 8 4 9 4 7 4 7 4 8 4
bez kwalifikacji zawodowych 839 545 833 546 838 539 837 518 833 516 858 540
bez doświadczenia zawodowego 370 253 359 250 361 245 366 245 366 250 378 260
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  - 560 - 566  - 562 - 547 - 541 - 549
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy 2384 1496 2392 1520 2364 1497 2349 1483 2401 1525 2448 1546
do 30 roku życia 654 446 668 469 680 470 683 461 695 479 708 476
  - w tym do 25 raku życia 299 198 310 208 327 219 317 203 315 208 312 209
długotrwale bezrobotne 1344 871 1344 881 1321 855 1306 844 1293 835 1304 851
powyżej 50 roku życia 805 374 811 368 785 352 798 362 809 366 821 376
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 255 152 256 147 259 146 289 167 297 171 309 178
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 707 619 720 643 702 625 673 603 694 623 700 624
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 22 20 19 18 17 16 18 16 18 16 19 16
niepełnosprawni 233 107 234 107 226 109 222 110 227 120 232 126
 
stan na ostatni dzień danego miesiąca 2018r. styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec
  og. k. og. k. og. k. og. k. og. k. og. k.        
Ogółem osoby bezrobotne 3295 1962 3299 1937 3212 1891 2988 1832 2904 1773 2734 1715
    -  poprzednio pracujące 3070 1815 3071 1788 2997 1750 2788 1702 2686 1636 2532 1592
    - w tym zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy 206 149 208 145 198 141 208 147 205 140 203 144
    -  dotychczas niepracujące 225 147 228 149 215 141 200 130 218 137 202 123
Zamieszkali na wsi 1308 786 1332 801 1268 758 1173 727 1154 701 1082 670
    - w tym posiadający gospodarstwo rolne 15 10 13 8 13 8 9 6 9 6 5 3
Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki 138 83 132 75 116 64 66 38 74 41 48 23
Cudzoziemcy  7 4 7 4 8 4 8 4 7 4 9 6
bez kwalifikacji zawodowych  997 619 1008 604 987 594 921 570 883 555 824 530
bez doświadczenia zawodowego 437 294 429 292 408 281 375 264 397 266 371 250
kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka  - 587 - 583 - 593 - 581 - 577 - 555
Osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy  2841 1717 2830 1697 2768 1665 2576 1602 2492 1543 2343 1479
do 30 roku życia  809 525 807 523 781 506 714 489 689 465 649 441
  - w tym do 25 raku życia 400 241 389 242 364 228 321 210 306 193 286 187
długotrwale bezrobotne  1603 1003 1573 983 1559 984 1464 931 1417 910 1351 875
powyżej 50 roku życia 979 437 959 420 945 419 887 409 851 389 795 371
korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej 344 167 333 159 340 168 312 167 286 159 257 146
posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia 759 649 766 649 756 647 732 630 719 628 690 612
posiadające co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia 24 19 24 18 24 19 21 18 19 17 16 16
niepełnosprawni  262 132 258 131 262 131 243 118 233 106 221 102

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę