Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej dla osób powyżej 30 roku życia

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu dysponuje jeszcze wolnymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pod nazwą „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (II)"

Projekt "ZMIANA NA PLUS” dla Ciebie

Firma  InBIT zaprasza do udziału w projekcie „ ZMIANA NA PLUS" DLA CIEBIE    Projekt adresowany  do osób: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI)".

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą "Realizacja działań w zakresie integracji i reintegracji społecznej osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja (PAI)" ,...

Projekt "Nowe Kwalifikacje dla Twojego Sukcesu" dla osób powyżej 30 roku życia

Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie "Nowe Kwalifikacje dla Twojego Sukcesu" Projekt skierowany jest do 132 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Powstał on jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Uczestnicy mogą korzystać z następujących...

Projekt "Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość" dla osób niepełnosprawnych

Firma JAN LUTKA AKTULNAJ realizuje Projekt „Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość" dla osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, które: - zamieszkują teren woj. małopolskiego, - poszukują pracy, - nie kształcą się i nie szkolą.   Działania realizowane w projekcie: SZKOLENIA STAŻE ZAWODOWE WSPARCIE ZAWODOWE ...

Dodatkowe środki z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Szanowni Państwo Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej dotyczącego aktywizacji „osób bezrobotnych będących w szczególnej...

Zostań Małopolskim Pracodawcą Przyjaznym Rodzinie 2016

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza Wojewódzki Konkurs „Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie 2016” na najlepsze działania pracodawców na rzecz ułatwiania pracownikom godzenia życia zawodowego z rodzinnym.

Projekt „Droga do zatrudnienia”

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia" realizowanym na terenie małopolski mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Projekt - Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30lat, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w powiatach: tarnowski, m. Tarnów, krakowskim, olkuskim, oświęcimskim.

Projekt: "Inwestycja młodych w przyszłość"

Magnus sp. z o.o. zaprasza Cię do udziału w projekcie: Inwestycja młodych w przyszłość, współfinansowanym z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

EFS/PO WER "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 18-29 lat pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy), które nie uczestniczyły w kształceniu, szkoleniu - w okresie ostatnich 4 tygodni ze środków publicznych (tzw. młodzież NEET).

EFS/RPO WM "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie oświęcimskim (I)"

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zarejestrowanych w PUP w Oświęcimiu jako bezrobotne (należące do I lub II profilu pomocy).

Fundusz Pracy

Fundusz Pracy utworzony został 1 stycznia 1990 r. jako państwowy fundusz celowy – nie posiadający osobowości prawnej. Podstawowym zadaniem Funduszu Pracy jest finansowanie świadczeń przysługujących bezrobotnym oraz finansowanie programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

Programy pomocowe

Głównym celem realizowanych projektów jest przeciwdziałanie i zwalczanie bezrobocia w powiecie oświęcimskim, umożliwianie nabycia doświadczenia zawodowego i zwiększenie aktywności osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy.

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

8,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

 

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu 
Adres: ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim
Telefon:  33 842 49 07 
 33 842 57 71 
 33 844 41 44 
Faks: po wybraniu jednego z powyższych numerów należy wybrać 9 lub 3212
e-mail: poczta@pup.oswiecim.pl 
sekretariat@pup.oswiecim.pl
kros@praca.gov.pl  
NIP:  549-12-50-386
REGON:

 357113414

Parter

Nazwa

nr pokoju wewnętrzny
Rejestracja bezrobotnych

3, 8

1003, 1008
Instrumenty Rynku Pracy

4

1004
Kierownik Referatu Instrumentów Rynku Pracy

5

1005
Obsługa osób z prawem do zasiłku, wypłata świadczeń

6

1006
Kierownik Działu Ewidencji

7

1007

 

I Piętro

Nazwa

nr pokoju  wewnętrzny
Szkolenia bezrobotnych

101

1101
 
Projekty 103 1103
Pośrednictwo pracy - EURES

104

1104
Kierownik Referatu Usług Rynku Pracy

105

1105
Doradcy zawodowi

106

1106
Doradcy klienta

108, 109,110

1108, 1109, 1110,2110
Pośednictwo zewnętrzne

111

 1111
Staże

114

1114, 2114

                                                                                    

II Pętro

Nazwa

nr pokoju wewnętrzny
Informatyk

201

1201
Księgowość

215

1215
 

205

1205
Główna Księgowa

206

1206
Księgowość

207

1207
Archiwum zakładowe PUP

208

1208
Kadry

209

1209
Dział Ogranizacyjno - Administracyjny 210 1210
Kierownik Działu Organizacyjno - Administracyjnego

204

1204
Dyrektor

212

1212
Sekretariat

212

1212
Sekretariat: faks

212

3212
Zastępca Dyrektora

212

1212

 

 

Filia w Kętach
Adres: ul. Żwirki i Wigury 27a, 32-650 Kęty
Telefon: 33 845 06 07
33 845 26 24
33 844 19 52
Faks: po wybraniu jednego z powyższych numerów należy wybrać 219
e-mail: filia.poczta@pup.oswiecim.pl
II Piętro
                                      Nazwa nr pokoju wewnętrzny
Informacja / Rejestracja
Udzielanie informacji o zasadach rejestracji oraz innych informacji z zakresu funkcjonowania Filii. Rejestracja osób bezrobotnych i poszukujących pracy
 3 208

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCY KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od GÓS do LEG oraz od liter SOM do Ż

4 213

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCY KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od A do GÓR oraz od NAH do SOŁ

 5 214

 

OBSŁUGA PRACODAWCÓW, INSTRUMENTÓW RYNKU PRACY

 

6 217
Kierownik Filii 7 218
SALA KONFERENCYJNA 8  
 

EWIDENCJA/ŚWIADCZENIA

POŚREDNICTWO PRACY/DORADCA KLIENTA

Obsługa osób o nazwiskach rozpoczynających się na litery od LEH do NAG

9 201
Poradnictwo zawodowe/Doradca zawodowy
Usługi poradnictwa zawodowego
10 210
Sekretariat/ dziennik podawczy 11 200

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę