Projekty realizowane przez podmioty zewnętrzne - Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu


Projekt "Niepełnosprawni na etacie"

Projekt zakłada zwiększenie zatrudnienia niepełnosprawnych absolwentów uczelni oraz studentów ostatniego roku bez względu na rodzaj i stopień niepełnosprawności, miejsce zamieszkania, wiek i płeć. Szczegóły tutaj  

II edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku"

To już III nabór do międzynarodowego projektu „Gotuj po hiszpańsku II"! Zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby: w wieku 18 – 35 lat, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne zamieszkałe w województwie małopolskim z zainteresowaniem kulinarnym, chcące nabyć doświadczenie w zawodzie kucharz Zgłoś się już...

Programem „Pierwszy biznes - Wsparcie w starcie”

Jeśli jesteś: absolwentem szkoły średniej lub wyższej do 48 miesięcy po ukończeniu nauki, lub studentem ostatniego roku studiów, lub zarejestrowaną osobą bezrobotną , w ramach programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie" możesz skorzystać z pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. ...

Projekt "CHCIEĆ TO MÓC"

Projekt pt. "Chcieć to móc!" uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020. W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej osoby pozostające bez pracy mogą uzyskać pomoc w jej znalezieniu. Wsparcie skierowane jest do osób...

Projekt „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!

Stowarzyszenie Galicyjski Pakt Samorządowy „KOMPAS" w partnerstwie z Małgorzata Sanecka MAESTRA-Firma Szkoleniowa, realizuje projekt pt. „PROAKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ!" który uzyskał dofinansowanie na realizację działań aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru...

Projekt ERASMUS + WOT

Projekt WOT ma na celu promowanie koncepcji przedsiębiorczości inkluzywnej w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością fizyczną poprzez opracowanie podejścia metodycznego opartego na stażu towarzyszącym (podpatrywanie pracy), mentoringu i coachingu. Projekt jest skierowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną, chętnych do...

Projekt "Gotowi do zmian II"

Celem priorytetowym projektu jest: Podniesienie zdolności do zatrudnienia u 100 osób z niepełnosprawnościami pozostających bez zatrudnienia, w wieku aktywności zawodowej. OFERUJEMY: Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania, konsultacje z Doradcą Zawodowym, Prawnikiem i Psychologiem. Udział w...

Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno-zawodowej

    Realizatorem  projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Cel projektu Celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie wykluczeniu społeczno-zawodowemu i marginalizacji 300 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z województwa małopolskiego, przez stworzenie w latach...

Kierunek Kariera - projekt dla osób pracujących

Zrób Bilans Kariery i sięgnij po dofinansowanie na swój dalszy rozwój. Weź udział w realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie unijnym Projekcie Kierunek Kariera! Możesz skorzystać z projektu , jeśli: pracujesz lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników; masz powyżej...

II edycja projektu "Gotuj po hiszpańsku"

Projekt "Gotuj po hiszpańsku II" jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Zachęcamy do udziału w rekrutacji osoby: w wieku 18 – 35 lat, bierne zawodowo, długotrwale bezrobotne zamieszkałe w...

projekt „Niepełnosprawni na etacie”

Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w 2017r. rozpoczął rekrutację do projektu „Niepełnosprawni na etacie". Projekt ma na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami posiadających wyższe wykształcenie bądź będących studentami ostatniego roku. Projekt jest realizowany w ramach pilotażowego programu PFRON...

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN)

Projekt "Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej" (OPEN) jest narzędziem mającym na celu zwiększenie dostępności specjalistycznych kursów i studiów podyplomowych wśród osób pragnących podnieść swoje kompetencje zawodowe. Dzięki uczestnictwu w Projekcie dostęp do kształcenia ustawicznego będzie łatwiejszy dla tych, którzy nie...

Projekt „Chcę-Mogę-Potrafię”.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Społecznego „PROELIO" zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pn. „Chcę-Mogę-Potrafię". Kandydaci do udziału w projekcie: Kryteria obligatoryjne: •    są osobami zamieszkującymi teren...

projekt „NIEwykluczeni”

Vision Consultig sp. z o. o. zaprasza do udziału w realizowanym projekcie „NIEwykluczeni" skierowanym do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia. Projekt zakłada kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej i podwyższenia zdolności do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób w wieku 18-67...

Projekt 'Nowy Małopolski Przedsiębiorca"

Fundusz „Nowy Małopolski Przedsiębiorca" zaprasza do składania wniosków o pożyczkę na podjęcie własnej działalności gospodarczej. W ramach Funduszu Pożyczkowego udzielane są mikropożycki preferencyjnie oprocentowane dla osób fizycznych zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której siedziba znakdowac...

Projekt "Bo jak nie Wy to kto"

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna młodych (tj. od 15 do 29 roku życia), biernych zawodowo mieszkańców Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski) poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz umożliwienie...

Projekt „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI”

Młodzieżowe Centrum Kariery w Oświęcimiu prowadzi nabór do projekt  „OD SZKOLENIA DO ZATRUDNIENIA - YEI" realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży"  

Projekt „ZMIANA NA PLUS” ZMIANA DLA CIEBIE

Projekt adresowany  do osób: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub...

Projekt "BO JAK NIE WY, TO KTO?"

Projekt kierowany jest do osób w wieku 15-29 lat zamieszkujący tereny Małopolski Zachodniej (powiaty: olkuski, oświęcimski, wadowicki oraz chrzanowski ), biernych zawodowo, którzy w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej, nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym oraz nie szkolą się. Projekt...

Projekt CZAS NA BIZNES W MAŁOPOLSCE ZACHODNIEJ

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu zaprasza do udziału w projekcie w ramach którego przyznawane są bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 22 700 zł. Uczestnikami projektu mogą być osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionie Małopolski Zachodniej...

Projekt "Praktyki w Niemczech"

Projekt realizowany jest przez Instytut Organizacji Przedsiębiorstw i Technik Informatycznych InBIT sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Rozwoju.

Projekt „Przekraczamy granice. Push the limits”

Stowarzyszenie Doradców Europejskich PLinEU zaprasza do udziału w projekcie „Przekraczamy granice. Push the limits". Jest to kolejny, realizowany przez nasze Stowarzyszenie projekt, w którym wspieramy osoby mające trudności w odnalezieniu się na rynku pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny. REKRUTACJA DO III EDYCJI...

Projekt „Wprowadzam zmiany…”

Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

Projekt "Szansa na lepsze jutro"

Centrum Edukacji i Wsparcia REST-GEST w Rzeszowie realizuje projekt skierowany do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją mowy i słuchu.

Fundacja Tax Care - Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości

Fundacja Tax Care, Inicjatywa Wspierania Przedsiębiorczości to organizacja zajmująca się szerokim obszarem działań skierowanych do początkujących przedsiębiorców jak również tych doświadczonych, prowadzących własną firmę już od jakiegoś czasu. Fundacja została powołana w 2013 roku a jej celem jest wsparcie szeroko...

Projekt "GOTOWI DO ZMIAN"

Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Rzeszowie realizuje projekt dofinansowany z funduszy PFRON „GOTOWI DO ZMIAN”.

Projekt "Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces".

Na terenie województwa małopolskiego ruszyła rekrutacja do projektu dla młodych osób pozostających bez pracy. Projekt zakłada wsparcie doradczo-szkleniowe dla osób mieszkajacych na terenie woj. małopolskiego Projekt dedykowany jest do grupy 150 osób młodych  (100 kobiet i 50 mężczyzn), z czego 101 uczestników, to osoby...

Międzynarodowy projekt – Praktyki w Niemczech

Praca po Praktykach w Niemczech Zapraszamy do udziału w ciekawym międzynarodowym projekcie – Praktyki w Niemczech, finansowanym ze środków Unii Europejskiej  i realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju. Dotacja na osobę w ramach projektu wynosi ponad 30 tysięcy złotych! Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY...

Projekt "GOTUJ PO HISZPAŃSKU"

SZUKASZ PRACY? CHCESZ ZDOBYĆ WYRÓŻNIAJĄCE DOŚWIADCZENIE? Zgłoś się do projektu rozwoju kompetencji w zawodzie KUCHARZ w Hiszpanii! Rusza rekrutacja do IV Edycji projektu kształcenia umiejętności w zawodzie kucharz w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej w Hiszpanii.

Projekt "Łamiemy bariery" dla młodych niepełnosprawnych

Spółdzielnia Socjalna Serwis prowadzić będzie rekrutację w dniach 6-10.02.2017r. do projektu stażowo - szkoleniowego „Łamiemy bariery - młodzi niepełnosprawni samodzielni i aktywni na rynku pracy”

Projekt "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy""

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy"

Projekt KIERUNEK KARIERA

Realizatorem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie   Adresatami projektu są osoby pracujące ( zatrudnionych na umowę o pracę, umowę-zlecenie, umowę o dzieło, na podstawie powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i nie...

Projekt „Wprowadzam zmiany – program outplacementowy dla pracowników przewidzianych do zwolnienia z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa lub członków ich rodzin ubezpieczonych w KRUS zamieszkujących Subregion Małopolska Zachodnia”

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących...

Projekt WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI

WIOSENNY INKUBATOR INNOWACJI  powstał z myślą o osobach najbardziej zagrożonych wykluczeniem na rynku pracy oraz o osobach narażonych na stereotypizację. Celem projektu jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia...

Projekt ZAPROJEKTUJ SUKCES

JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą Szkutnik Olimpia Komosińska realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.   Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy...

Projekt "Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH DOFINANSOWANIE Z BUDŻETU UE: 3 564 388,75 zł

,,RESTART III- PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB W WIEKU POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA’’

Projekt realizowany przez Grupę Doradczą Projekt spółka z o.o. w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

Projekt APAP - Adaptacja Plan Aktywność Praca dla osób młodych

1 kwietnia 2016 roku Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. – Lider projektu wraz z Partnerem- Fundacją Laboratorium Inspiracji Społecznych, rozpoczęła realizację projektu „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”,

Projekt AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA - ROZWÓJ - MOŻLIWOŚCI

Szanowni Państwo informujemy, że Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce jest w trakcie realizacji projektu AKTYWNE PERSPEKTYWY: PRACA - ROZWÓJ - MOŻLIWOŚCI. Projekt ten realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020...

Projekt "WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI"

Stowarzyszenie WIOSNA, znane z takich projektów jak SZLACHETNA PACZKA i AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI, realizuje projekt aktywizacji zawodowej WIOSENNA AKADEMIA MOŻLIWOŚCI dla młodych mieszkańców Małopolski.

Projekt “Jestem niepełnosprawny i chcę pracować”

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Projekt outplacementowy skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa..

Firma WYG Consulting Sp. z o.o., w partnerstwie z Małopolskim Związkiem Pracodawców LEWIATAN realizuje projekt outplacementowy finansowany ze środków Unii Europejskiej, skierowany do pracowników przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy, osób zwolnionych oraz odchodzących z rolnictwa zamieszkujących Subregion Małopolski...

Projekt „AKCJA AKTYWIZACJA – YEI”,

6-17 Hufiec Pracy w Oświęcimiu rozpoczyna nabór do projektu "AKCJA AKTYWIZACJA - YEI" realizowanego w ramach „Gwarancji dla młodzieży”

Projekt NOWE KWALIFIKACJE – LEPSZY START

Projekt aktywizacji społeczno zawodowej skierowany do pozostających bez zatrudnienia mieszkańców województwa małopolskiego w wieku od 15 do 29 lat realizowany przez Centrum Aktywizacji Zawodowej PROFESJA w Poznaniu

Projekt "Jestem niepełnosprawny i chcę pracować"

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną SerwiS w partnerstwie z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Tarnowie

Projekt "DO PRACY GOTOWI ... START"

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 160 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET w wieku 18-29 lat z Małopolski Zachodniej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej

Projekt "Wsparcie młodych na małopolskim rynku pracy".

Projekt skierowany jest do osób młodych, do 29 r.ż., biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu w formie stacjonarnej.

Projekt "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej"

Projekt realizowany w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Podziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności...

Projekt "Rozwój i praca"

Bezpłatny projekt aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 50 r. życia to przede wszystkim podnoszenie jakości życia poprzez zdobywanie nowych doświadczeń szkoleniowych i zawodowych, które zaowocują wzmocnieniem osobistych możliwości zawodowych.

Projekty "Ty kreujesz swoją karierę" i "Nowy start bez barier"

Zapraszamy osoby do 29 roku życia do udziału w dwóch projektach aktywizujących zawodowo. Projekty skierowane są do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, nie uczestniczących w kształceniu stacjonarnym lub do 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu w szkoleniu,

"START BIZNES"

"START BIZNES" to prowadzona przez samorząd doradców podatkowych akcja wspierająca przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Projekt "ZMIANA NA PLUS” dla Ciebie

Firma  InBIT zaprasza do udziału w projekcie „ ZMIANA NA PLUS" DLA CIEBIE    Projekt adresowany  do osób: Osoby pracujące przewidziane do zwolnienia. Osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy. Osoby zagrożone zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby odchodzące z rolnictwa posiadające...

Projekt "Nowe Kwalifikacje dla Twojego Sukcesu" dla osób powyżej 30 roku życia

Kompass Consulting zaprasza do udziału w projekcie "Nowe Kwalifikacje dla Twojego Sukcesu" Projekt skierowany jest do 132 osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo będących w trudnej sytuacji na rynku pracy. Powstał on jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Uczestnicy mogą korzystać z następujących...

Projekt "Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość" dla osób niepełnosprawnych

Firma JAN LUTKA AKTULNAJ realizuje Projekt „Nowe kwalifikacje - lepsza przyszłość" dla osób niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat, które: - zamieszkują teren woj. małopolskiego, - poszukują pracy, - nie kształcą się i nie szkolą.   Działania realizowane w projekcie: SZKOLENIA STAŻE ZAWODOWE WSPARCIE ZAWODOWE ...

Projekt „Droga do zatrudnienia”

SYSTEMA Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Droga do zatrudnienia" realizowanym na terenie małopolski mającym na celu aktywizację zawodową osób poszukujących pracy.

Projekt - Małopolskie Centrum Aktywizacji – kierunek zatrudnienie

Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki zaprasza do udziału w projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej osób w wieku powyżej 30lat, pozostających bez pracy, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego w powiatach: tarnowski, m. Tarnów, krakowskim, olkuskim, oświęcimskim.

Projekt: "Inwestycja młodych w przyszłość"

Magnus sp. z o.o. zaprasza Cię do udziału w projekcie: Inwestycja młodych w przyszłość, współfinansowanym z Poddziałania 1.2.2. Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!”

Na terenie województwa małopolskiego ruszył projekt „Dzisiaj w cenie: KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE!” realizowany przez Enterprise Investment w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie.

Projekt “Naprzeciw zmianom”

Wparcie w ramach projektu skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez zatrudnienia które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

„Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ - kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A.

Program Grupy Doradczej Projekt Sp. z o.o.

Załączniki Program Grupy Doradczej Projekt Sp z o.o.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę